Praca

Aktualne oferty pracy:

Oferta stypendium naukowego dla magistranta w projekcie SONATA-BIS

Kierownik Projektu – dr hab.  Sławomir Jakieła, prof. SGGW – poszukuje studentów do pracy w ramach projektu badawczego: „Wpływ leków, białek mitochondrialnych i biomarkerów miRNA chorób neurodegeneracyjnych na dynamikę i konwersję mitochondriów badanych za pomocą nowych wielofunkcyjnych urządzeń mikroprzepływowych”. 

Szczegóły dotyczące konkursu: Konkurs Na Stypendium Naukowe Dla Magistranta

———————————————————–

Oferty pracy (post-doc) oraz stypendium doktorskiego w projekcie SONATA-BIS

 

Oferta Post-doc (adiunkt) PL / Post-doc ENG
Instytut Biologii, Katedra Fizyki i Biofizyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Doktorant / PhD Student
Instytut Biologii, Katedra Fizyki i Biofizyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

———————————————————–

Oferty pracy (post-doc) oraz stypendium doktorskiego w projekcie SONATA-BIS

Post-doc (adiunkt)
Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Doktorant stypendysta
Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

———————————————————–

Poniżej znajdują się ogłoszenia archiwalne

Oferta pracy w Instytucie Fizyki PAN

Ogłoszenie o stypendium dla doktoranta w ramach projektu Sonata Bis 2019

———————————————————–

Poszukiwany doktorant/doktorantka

Grant:

NCN, OPUS 11 Konsorcjum (Lider: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, Partnerzy: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Tytuł:

Flawonoidy kardioprotekcyjne: nowe regulatory mitochondrialnych kanałów potasowych?

Promotor:

Dr hab. Piotr Bednarczyk

Wymagania:

Ukończone studia o profilu chemicznym, biologicznym, biofizycznym, biotechnologicznym lub pokrewnym. Wymagane jest doświadczenie w pracy laboratoryjnej. Znajomość metod fluorescencyjnych, elektrofizjologicznych i biologii molekularnej będzie dodatkowym atutem. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego oraz obowiązkowość i odpowiedzialne podejście do powierzonych obowiązków, a także zdolności organizacyjne. Ponadto oczekujemy umiejętności pracy samodzielnej, jak i w zespole.

Zapytania oraz oferty proszę o przesłanie na adres: piotr_bednarczyk@sggw.pl

Opis:

Transport jonów potasowych jest podstawowym zjawiskiem wpływającym na wiele procesów zachodzących w komórkach i mającym znaczenie w patogenezie i terapii takich chorób jak np. cukrzyca, choroby układu krążenia czy choroba Parkinsona. Szybki transport (transport elektrogenny) przez błony komórkowe jest realizowany przez wiele rodzajów kanałów potasowych. Ostatnio coraz więcej uwagi przyciąga wewnątrzkomórkowy (mitochondrialny) transport jonów potasu. Obserwacje wskazują, że mitochondrialne kanały potasowe mogą być zaangażowane zarówno w zjawiska cytoprotekcji, jak i śmierci komórkowej. Najnowsze, niezależne doniesienia pokazują, że traktowanie mięśnia sercowego aktywatorami mitochondrialnego kanału potasowego regulowanego przez ATP (kanał mitoKATP) lub kanału potasowego o dużym przewodnictwie aktywowanego przez jony wapnia (kanał mitoBKCa) chroni komórki przed uszkodzeniem podczas niedotlenienia. Zależne od mitochondrialnego transportu jonów potasu, zjawiska cytoprotekcji obserwowano w wielu innych tkankach poddanych niedotlenieniu oraz działaniu stresu oksydacyjnego.

W ostatnich latach obiektem wielu badań są naturalne związki roślinne. Ze względu na bardzo liczne efekty biologiczne szczególnie interesującą grupę stanowią flawonoidy. Wykazują one, zarówno w badaniach in vitro, jak i in vivo, między innymi działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, przeciwmiażdżycowe czy hipotensyjne. Aktywność biologiczna, ale także poziom biodostępności i niska toksyczność części flawonoidów daje szerokie perspektywy ich zastosowania, jako naturalnych leków w terapii różnych chorób. Wiele wskazuje na to, że jednym z miejsc oddziaływania flawonoidów są mitochondria. Jednocześnie, warto podkreślić, że niektóre flawonoidy wykazują właściwości kardioprotekcyjne, prawdopodobnie zależne od mitochondrialnego transportu jonów potasu. Brakuje jednak szczegółowych badań bezpośredniego oddziaływania flawonoidów z białkami kanałów mitochondrialnych.

Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza:

Celem naukowym projektu jest zbadanie regulacji aktywności kanałów mitoBKCa i mitoKATP przez wybrane flawonoidy, naringeninę i jej pochodne (TPP-naringenina, 6-C-glukozyd-naringeniny i chalkon-naringeniny) oraz flawonoidy kardioprotekcyjne (kwercytyna, luteolina i cjanidyna), a także funkcjonalnych konsekwencji tego zjawiska. Oczekujemy, że planowane badania przysłużą się zrozumieniu mechanizmów interakcji flawonoidów z białkami tworzącymi kanały potasowe w mitochondriach. Podejrzewamy, że związki te wpływając na modulację mitochondrialnych kanałów potasowych przyczyniają się do indukcji szlaków uruchamiających zjawiska cytoprotekcyjne, powodując odporność komórek na działanie czynników uszkadzających.

Plan badań projektu obejmuje następujące cele badawcze:

  1. Regulacja aktywności mitochondrialnych kanałów potasowych (mitoKATP i mitoBKCa) przez flawonoidy (naringeninę i jej pochodne oraz inne flawonoidy kardioprotekcyjne): badania elektrofizjologiczne pojedynczych kanałów metodą patch-clamp.
  2. Analiza aktywności kanałów potasowych w izolowanych mitochondriach w obecności flawonoidów (naringeniny i jej pochodnych oraz innych flawonoidów kardioprotekcyjnych): badania biochemiczne z wykorzystaniem oksygrafu i elektrod jonoselektywnych.
  3. Rola flawonoidów (naringeniny i jej pochodnych oraz innych flawonoidów kardioprotekcyjnych) w cytoprotekcji indukowanej przez mitochondrialne kanały potasowe (mitoKATP i mitoBKCa): badania biochemiczne.

Zastosowana metoda badawcza/metodyka:

Badania prowadzone będą w oparciu o dwa modele komórek: kardiomiocyty z serca szczura H9c2 z nadekspresją białka ROMK2 (kanał mitoKATP) oraz ludzkie komórki śródbłonka EA.hy926 (kanał mitoBKCa). Nasze wstępne badania wskazują na obecność kanałów mitoKATP oraz mitoBKCa w wewnętrznej błonie mitochondrialnej komórek obu modeli badawczych. Przeprowadzone wstępne badania wskazują również na aktywację kanału mitoKATP oraz mitoBKCa przez flawonoid naringeninę. W trakcie realizacji projektu wykonane zostaną pomiary aktywności kanałów jonowych w obecności badanych flawonoidów z wykorzystaniem techniki patch-clamp. Następnie z wykorzystaniem metod biochemicznych przeprowadzona zostanie analiza aktywności mitochondriów komórek w obecności wybranych flawonoidów. Ponadto, oceniony zostanie wpływ badanych flawonoidów na komórki w warunkach stresu oksydacyjnego.

—————————————————————————————

Nazwa jednostki: Samodzialna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego, Uniwersytet Medyczny  – Wrocław,
Nazwa stanowiska: staż podoktorski (1 etat)
Wymagania:
Kandydaci muszą posiadać stopień doktora biologii, biotechnologii, fizyki lub chemii lub w dziedzinie pokrewnej, uzyskany przed rozpoczęciem pracy i nie wcześniej niż w 2012 roku. Preferowani będą kandydaci z doświadczeniem w badaniach z zastosowaniem: metod elektrofizjologicznych, rekombinowanych białek i ich mutagenezy, ilościowego opisu statystycznego, kinetyki reakcji chemicznych, dynamiki molekularnej i pokrewnych metod.

Kandydaci proszeni są o przesyłanie cv, kopii dyplomu doktorskiego, listy publikacji, opisu zainteresowań naukowych (2 strony) oraz dwóch listów polecających. W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę zgłoszenia otrzymane do 30 września 2016 r. Późniejsze zgłoszenia będą rozpatrywane aż do znalezienia odpowiednich kandydatów. Zgłoszenia (w formacie pdf) proszę przesyłać na adres jerzy.mozrzymas@umed.wroc.pl

Opis zadań:

Zwycięzca konkursu będzie uczestniczyć w realizacji projektu MAESTRO pt. „Interdyscyplinarne badania molekularnych mechanizmów zmian konformacyjnych związanych z aktywacją receptora GABAA”. Do zadań wykonawcy należeć będzie wykonywanie doświadczeń elektrofizjologicznych z zastosowaniem techniki patch-clamp, głównie na liniach komórkowych, w których dokonano ekspresji receptorów GABAa i ich mutantów, analiza zmierzonych sygnałów, symulacje komputerowe służące określeniu wpływu mutacji na zmiany konformacyjne receptorów.

Typ konkursu NCN: MAESTRO
Termin składania ofert: 30 września 2016, 00:00
Forma składania ofert: email pdf
Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę zostanie podpisana na rok możliwością dwukrotnego przedłużenia o dalsze dwa lata (w sumie maksymalnie 5 lat). Wynagrodzenie 6.000 PLN brutto/miesiąc.

Dodatkowe informacje:

Pytania dotyczące niniejszej oferty pracy proszę przesyłać do prof. dr hab. Jerzego Mozrzymasa na adres jerzy.mozrzymas@umed.wroc.pl. Ogłoszenie o konkursie: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, Polskie Towarzystwo Badania Układu Nerwowego, Polskie Towarzystwo Biofizyczne, Polskie Towarzystwo Biochemiczne

plik do pobrania

 

1 Postdoctoral position

Laboratory of Neuroscience, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland (Prof. Jerzy W. Mozrzymas group)
Requirements: PhD in biology, biotechnology, physics, chemistry or related disciplines, concluded not earlier than in 2012. Candidates with experience in electrophysiology, molecular biology, quantitative analysis (e.g. kinetics of chemical reactions) and molecular dynamics modeling will be preferred.

CV, PhD diploma scan, 2 reference letters from senior scientists and statement of scientific interest should be sent electronically to prof. Jerzy Mozrzymas (jerzy.mozrzymas@umed.wroc.pl) before 30 September 2016.

 

Research outline: Successful candidate will participate in the Polish National Center for Science project (MAESTRO type) entitled “Interdisciplinary studies on molecular mechanisms underlying activation of GABAa receptor” and carry out patch-clamp experiments (macroscopic and single-channel) to describe the properties of GABAa receptors and its mutants and will perform the quantitative analysis and molecular dynamics simulations.

 

Deadline: 30 September 2016, 00:00
Conditions:
6000 PLN/month (gross pay). Work contract will be signed for one year with possibility to extend it twice for two years (maximum 5 years).

download file

—————————————————————-

Szanowni Państwo,

poszukujemy dwóch osób do pracy w projekcie badawczym przez okres dwóch lat na stanowisku typu 'postdoc”. Będę wdzięczna za przekazanie informacji potencjalnie zainteresowanym. Szczegóły można znaleźć pod poniższym linkiem oraz w załączniku.

http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/akcja,podglad.html?order=14&criteria-wojewodztwo=8&ogloszenie=15050

We are looking to fill two 2-year post-doc positions in ongoing research projects. Details under the link and in attachment. Please forward if you know someone potentially interested.

Pozdrawiam serdecznie,

Joanna Kowalska

załącznik/attachment

—————————————————————————————————

 

jagielonianmore information>>>